Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /usr/home/trebol/domains/mozaikadzieciom.pl/public_html/wp-content/plugins/js_composer2/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 203 Regulamin konkursu – Mozaika

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

„Kto wygibasi ten żyje”

 

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu „Kto wygibasi ten żyje” (zwanym dalej „Konkursem”) jest kompania artystyczna „Mozaika” Milena Konopińska (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w myśl art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród jest Organizator.
 4. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem serwisu Facebook i polega na przesłaniu dokumentacji z rodzinnych wygibasów – w formie zdjęcia lub krótkiego filmu (max.1 minuta) w komentarzach pod konkursowym postem.
 5. Ogłoszenia Konkursu dokonuje Organizator poprzez opublikowanie wpisu zawierającego informacje o Konkursie na Stronie Konkursowej: www.facebook.com/mozaikadzieciom
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników są przekazywane Organizatorowi.
 7. Konkurs trwa od 23 lipca 2021 do dnia 8 sierpnia 2021 do godziny 21:00
 8. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które łącznie spełniają następujące warunki:
  a) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook, zarejestrowane zgodnie z regulaminem tego serwisu („Profil”)
  b) będąc zalogowanymi do Profilu, zgłoszą swój udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego opisanego w Regulaminie,
  c) wykonają zadanie konkursowe wskazane w § 4.1 Regulaminu.Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”).
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Partnerów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie.
 2. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na powyższych warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

 

§3 [NAGRODY]

 1. Nagrodą w konkursie jest:
  Płyta z piosenkami dla dzieci „Muzyczne Wygibasy” z autografem autora – Przemka Mazurka.
 1. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę̨ innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 2. Nagroda zostanie przesłana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Zwycięzcę .

 

§4 [RYWALIZACJA KONKURSOWA]

 1. Konkurs polega na udokumentowaniu wspólnych rodzinnych wygibasów, w dowolnie wybranym, przez uczestnika konkursu, miejscu. Konkurs zakłada dwie kategorie – zdjęcie w wersji elektronicznej oraz maksymalnie minutowy film.
 2. Uczestnik może brać udział w Konkursie kilka razy, dodając dowolną ilość zdjęć lub filmów.
 3. Odpowiedź Konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z pozostałymi postanowieniami Regulaminu. Forma Odpowiedzi Konkursowej podlega ograniczeniom wynikającym z funkcjonalności zdjęć w serwisie Facebook. Uczestnik dodając Odpowiedź Konkursową oświadcza i gwarantuje, że jest jej wyłącznym autorem i przysługują mu do niej wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Odpowiedź Konkursowa jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była ona dotychczas nigdzie publikowana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. Odpowiedź Konkursowa może być publikowana również we fragmentach lub w zestawieniu z innymi Odpowiedziami Konkursowymi.
 4. Odpowiedzi Konkursowe będą przedmiotem oceny dokonywanej niezależnie od siebie przez jury powołane przez Organizatora („Jury”). W skład Jury wejdzie 3 przedstawicieli Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie:
  a) Odpowiedzi Konkursowych niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook;
  b) Odpowiedzi Konkursowych niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu;
  c) zgłoszenia do Konkursu Odpowiedzi Konkursowej wulgarnej, o treści obraźliwej, politycznej, propagandowej, religijnej lub jakiejkolwiek sprzecznej z prawem;
  d) Odpowiedzi Konkursowych naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste i praw autorskie tych osób;
  e) Odpowiedzi Konkursowych zawierających treści reklamowe, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora lub Partnerów.
 6. Zwycięzca Konkursu („Zwycięzca”) zostanie wybrany przez Jury najpóźniej do 5 dni roboczych po dacie zakończenia Konkursu. Kryterium wyboru stanowi oryginalność i kreatywność Odpowiedzi Konkursowej.
 7. Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania Nagród jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużyć lub działań sprzecznych z celem i zasadami Konkursu, w szczególności w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik korzystał z narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu (np. dodał kilka Odpowiedzi Konkursowych korzystając z fałszywego konta w serwisie Facebook lub skorzystał z cudzego konta w tym serwisie) lub prowadził działania mające na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu uczestnictwo Uczestnika zostanie wycofane z Konkursu, bez możliwości otrzymania Nagrody. Przypadki takie Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie.

 

§5 [PUBLIKACJA WYNIKÓW I WYDAWANIE NAGRÓD]

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do 5 roboczych po dacie zakończenia Konkursu w komentarzu pod Odpowiedzią Konkursową.
 2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w komentarzu pod Odpowiedzią Konkursową w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu, a w celu otrzymania Nagrody będzie zobowiązany do przekazania w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o zwycięstwie e-mailem na adres: mozaikadzieciom@gmail.com. : swoich danych kontaktowych do otrzymania Nagrody
 3. Nienadesłanie przez Zwycięzcę danych określonych w terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Zwycięzcę uprawnienia do odbioru Nagrody.
 4. Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się Nagrody. W takiej sytuacji Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego.

 

§6 [ZGODY W KONKURSIE]

 1. Uczestnik zapewnia, że posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do Odpowiedzi Konkursowej zgłoszonej do Konkursu, w szczególności prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Odpowiedź ta jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była dotychczas nigdzie publikowana, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich, a ponadto, iż korzystanie, zgodnie z Regulaminem, przez Organizatora, Partnerów lub osoby przez nich upoważnione, z Odpowiedzi Konkursowej zgłoszonej do Konkursu nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, przepisów prawa ani tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania ani nie będzie wymagało od Organizatora, Partnerów uiszczania jakichkolwiek opłat.
 2. Organizator oraz Partnerzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania Odpowiedzi Konkursowej zgłoszonej do Konkursu na potrzeby prowadzenia Konkursu, w szczególności do rozpowszechniania Odpowiedzi, jej fragmentów na Stronie Konkursowej celem informacji o zwycięstwie. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia z tytułu tak wykorzystanej Pracy Konkursowej lub jej fragmentów.

 

§7 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie wiadomości elektronicznej (e-mail). Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację w przypadku jeśli reklamujący wnioskuje o odpowiedź pisemną, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane pod adresem: ul.Mansfelda 4/31 60-855 Poznań
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub innej określonej przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

 

§8. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Dane osobowe Uczestników w zakresie: nazwy w serwisie Facebook, a w przypadku Zwycięzcy również imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania. Administratorem tych danych jest: Mozaika Milena Konopińska z siedzibą w Palędziu, 62-069, ul. Morska 5/1 NIP: 7872017989. Dane przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz innych przepisów właściwych w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także dla celów archiwizacyjnych i związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym jest przeprowadzenie Konkursu, w którym Uczestnik zdecydował się wziąć udział. W związku z prowadzeniem Konkursu za pośrednictwem serwisu Facebook oraz tym, że Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby będące jednocześnie użytkownikami serwisu, Facebook uzyskuje dostęp do danych osobowych Uczestników w sposób określony w § 1 ust. 6. Osoby i podmioty odwiedzające Stronę Konkursową mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Uczestników w zakresie: login w serwisie (nick), informacja o zwycięstwie w Konkursie. Ponadto dane osobowe Zwycięzcy mogą być także ujawniane operatorom pocztowym/ firmom kurierskim i organom podatkowym w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Konkursu i przyznania Nagrody. W ramach Konkursu będą przetwarzane dane w postaci: loginu w serwisie Facebook (nicku), a także imienia, nazwiska, adresu jeśli użytkownik zgłosi reklamację, oraz w przypadku Zwycięzcy, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na e-mail Administratora: mozaikadzieciom@gmail.com. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Zwycięzcy oraz przyznanie Nagrody. Dane Uczestników, w tym Zwycięzcy będą przechowywane do czasu upłynięcia terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

§9 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów takich jak zmiana w przepisach, zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników.

 

 

Zacznij pisać i wciśnij Enter, aby wyszukać

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

0
Mozaika