Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.mozaikadzieciom.plSprzedającym jest Milena Konopińska, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MOZAIKA Milena Konopińska dostępny pod adresem ul.Morska 5/1, 62-069 Palędzie prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP:7872017989, Regon: 360266041 zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@mozaikadzieciom.pl

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o wyrażeniu z poniższej listy będzie ono miało znaczenie nadane im według treści poniższej definicji, chyba że z kontekstu Regulaminu jednoznacznie wynikać będzie znaczenie odmienne. 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 1. Klient – osoba fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.mozaikadzieciom.pl/sklep
 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mozaikadzieciom.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mozaikadzieciom.pl/sklep
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. 1) IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu mozaikadzieciom.pl/sklep, należy je wszystkie wyłączyć.
  2. 2) minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej: 1) podawane są w złotych polskich,  2) nie zawierają informacji dotyczących opłat celnych, 3) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.
 4. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.
 5. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c. Klient przesyłając do Sklepu Zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów. Każda płatność zrealizowana przez Klienta do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta Zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta Zamówienia na podany przez niego adres e-mail. Specyfikacja, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów w magazynie.
 6. W celu dokonania Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: 1) wyboru Zamawianych Towarów, 2) wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy, 3) wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
 7. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 8. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, złożone Zamówienie poczytuje się jako niebyłe.
 9. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e- mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji uzupełnionej o treść aktualnego Regulaminu Sklepu. Z tą chwilą uważa się Umowę między Sklepem a Klientem za zawartą.
 10. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 11. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 12. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 13. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w ust. 5 powyżej. W przypadku gdy Zamówienie zostało złożone w dzień ustawowo wolny od pracy, termin o którym mowa powyżej zaczyna biec od dnia następującego bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie dotarło do Sprzedającego w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail Klienta wskazany w formularzu Zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za Zamówienie, o którym mowa powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i może: 1) anulować całość Zamówienia albo 2)wybrać częściową realizację Zamówienia wyłącznie w zakresie dostępnych Towarów.
 15. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem: 1) wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności w systemie pay by link 2) otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności w przypadku płatności kartą płatniczą w jednym z system płatności akceptowalnych przez Sklep

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Przy wyborze opcji płatności „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1 dzień liczony od dnia dokonania płatności przez Klienta).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku wysyłki. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik wysyłki”.

§ 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,, operatora serwisu płatności Przelewy24.
 3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić: 1) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (Przelewy24),  2) za pośrednictwem płatności mobile BLIK

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedającego. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Morska 5/1, 62-069 Palędzie oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracane Towaru muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Morska 5/1, 62-069 Palędzie. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ( tj. koszt przesyłki).
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.


§ 7 Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 5. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 12. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 15. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie www.mozaikadzieciom.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.
 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
 6. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

§ 9 Produkty w formie cyfrowej

 1. Sprzedawane materiały cyfrowe są objęte prawami autorskimi i mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prywatne lub edukacyjne. Wszelkie kopiowanie, udostępnianie w celach zarobkowych jest zabronione


§ 10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumentów oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów miedzy Sklepem, a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19.11.2020 r. do odwołania.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e- mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest między Sprzedawcą, a Klientem.
 8. Towary prezentowane na stronach nie stanowią oferty w rozumieniu K.C.

Zacznij pisać i wciśnij Enter, aby wyszukać

Koszyk

Brak produktów w koszyku.

0
Mozaika